Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Badminton club Staphorst, gevestigd te Staphorst, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060674, hierna te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten je je hebt. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel ze dan gerust per e-mail aan: info@bcstaphorst.nl.

Onderstaand kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeld bij de vereniging, ontvangen we de volgende gegevens die wij op zullen nemen in onze administratie:

  • Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
  • Telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Geslacht en geboortedatum
  • Rekeningnummer (IBAN)

Voor het versturen van nieuwsbrieven en WhatsApp gebruiken wij alleen je naam, mobiele telefoonnummer en je e-mailadres. Dit zullen we alleen doen zolang je bent aangemeld. Wij bewaren alle bovenstaande gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Gebruik van de website (bezoekers)

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekken we je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek wel te identificeren. Wil je graag dat je gegevens verwijderd worden, dan zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige wenst aan de melden, dan heb je hiervoor expliciete toestemming van uw ouder of voogd nodig.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging kan haar privacybeleid van tijd tot tijd aan passen om deze up-to-date te houden. Op deze website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail, WhatsApp of via de website te informeren.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen via info@bcstaphorst.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als ke een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.